Tel: +48 727 754 869


[ pn-pt: 10-18, sb: 10-14 ]


sklep@higrometry.com.pl

Regulamin Sklepu

& [ Regulamin zakupów sklepu internetowego AbcGastronomii.com www.abcgastronomii.com ] (niniejszy dokument)

Włascicielem sklepu jest firma: 
[ AbcGastronomii Services Ltd. ]
12 - 14 Kennedy Avenue, Kennedy Business Center,
5th Floor, Office 492, CY-1087 Nicosia, Cyprus. 

zarejestrowana w rejestrze Republiki Cypru, pod numerem HE 237415, VAT: CY10237415V 
(Ministry of Commerce, Industry and Turism Department of Registrar of Companies and Official Receiver, Nicosia) 


Koordynator d/s Sprzedaży wysyłkowej w Polsce: AbcGastronomii Services Ltd. w Polsce nie prowadzi sprzedaży stacjonarnej. 

Tel: +48. 727 - 754 - 869 w dni robocze od 10 do 18, soboty od  10 do 14.  

sklep@higrometry.com.pl - Zamówienia, Reklamacje. 

1. Składanie i potwierdzenie zamówienia: 

Sposobem zamówienia towarów jest sklep internetowy lub email. Dokonuj±c zamówienia kupuj±cy automatycznie potwierdza zapoznanie się z niniejszym regulaminem, oraz wyraża zgodę na jego postanowienia. Zamówienia realizowane s± globalnie. Patrz: & [ Wysyłka i Zwroty ] 

Warunkiem koniecznym do realizacji zamówienia złożonego poprzez sklep internetowy AbcGastronomii.com, jest poprawne wypełnienie formularza zamówienia, oraz potwierdzenie zamówienia 
kliknięciem przycisku "Wylij" co jest równoznaczne wg prawa handlowego jako "Transakcja z obowi±zkiem zapłaty" . 

Przycisk wywieltlany jest na końcu formularza zamówienia. 

W przypadku nowych klientów weryfikujemy zamówienia e-mailem lub telefonicznie. Zamówienie nie potwierdzone w ci±gu 7 dni automatycznie podlega anulowaniu. Sklep AbcGastronomii.com zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji każdego zamówienia bez podania przyczyny. 

2. Czas realizacji zamówienia: 

Na czas oczekiwania na przesyłkę składa się czas realizacji zamówienia oraz czas dostarczenia paczki. 

Wszystkie produkty zamówione w sklepie AbcGastronomii.com wysyłane s± do klienta w dniu przyjęcia zamówienia lub zaksięgowania wpłaty, niemniej jednak sklep zastrzega możliwoć wysyłki w opóźnionym terminie w przypadkach braków magazynowych poddostawców lub innych przeszkód niezależnych od sklepu. 

Klient jest informowany o wydłużonym czasie realizacji zamówienia, o ile czas ten wzronie powyżej 14 dni. 

Sklep AbcGastronomii.com zastrzega sobie prawo do rozbicia zamówienia na kilka paczek dostarczanych osobno, w takim przypadku wszystkie przesyłki odbywaj± się na koszt AbcGastronomii Services Ltd. Sklep nie realizuje zwrotów wpłat przedpłaconych zamówień. Zamówienie musi zostać zrealizowane i dostarczone do klienta aby mogło zostać zwrócone do dostawcy. Innej możliwości zwrotu sklep nie udostępnia. 

3. Płatnoci: 

Płatnoć za wysłany towar następuje: 

- przy odbiorze przesyłki (za pobraniem), - przelewem na podstawie faktury proforma (płatnoć z góry), 

Wybór sposobu płatnoci jest wolnym wyborem klienta. Do momentu zapłaty, towar pozostaje własnoci± sklepu. 

Dla płatnoci z zagranicy obowi±zuje kurs walut wg. tabeli kursów NBP Patrz: & [ Wysyłka i Zwroty ] 

4. Dostawa: 

Zamówione towary wysyłamy paczk± priorytetow± za porednictwem Poczty Polskiej lub firm± kuriersk± DHL www.dhl.com.pl. 

5. Reklamacje: 

Protokół reklamacyjny spisany w momencie odebrania paczki i podpisany przez pracownika firmy dostarczaj±cej paczkę, jest jedyn± podstaw± do reklamacji z tytułu uszkodzeń mechanicznych towaru. Niewłaciwe ustawienia monitora, nie s± podstaw± do reklamacji towaru. Wszystkie wymiary oraz pojemnoci produktów podawane na stronach internetowych, s± orientacyjne i mog± zawierać margines błędu +- 10 %. Reklamowany towar nie może zawierać jakichkolwiek ladów użytkowania, oraz musi posiadać oryginalne opakowanie. W przypadku reklamacji, konieczne jest doł±czenie dowodu zakupu. Sklep abcgastronomii.com nie przyjmuje przesyłek za pobraniem. Koszty odesłania zwracanych towarów do sklepu ponosi sklep AbcGastronomii.com, w granicy najtańszego i podstawowego sposobu dostawy, zgodnie z ustaw± o e-handlu z dn. 25 grudnia 2014. Klient może zwrócić nieużywany towar w fabrycznym opakowaniu bez podania przyczyny, w ci±gu 14 dni od daty zakupu (data na fakturze), zgodnie z ustaw± z dnia 25 grudnia 2014 roku. Więcej szczegółów patrz: & [ Wysyłka i Zwroty ] 

6. Inne: 

Sklep dla każdego zamówienia wystawia faktury VAT. Ceny towarów s± podane w polskich złotych. 

Sklep AbcGastronomii.com zobowi±zuje się do ochrony danych osobowych Klienta zgodnie z art.24 ust.1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych. Patrz: & [ Polityka Prywatnoci ] 

Składaj±c zamówienie Klient wyraża zgodę na wykorzystanie swoich danych w celach niezbędnych do realizacji zamówienia przez sklep AbcGastronomii.com. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z zaakceptowaniem warunków niniejszego regulaminu. 

W sprawach nie uregulowanych regulaminem sklepu AbcGastronomii.com obowi±zuj± przepisy Kodeksu Cywilnego, rozstrzygane przez s±d właciwy dla siedziby firmy AbcGastronomii Services Ltd. [ AbcGastronomii Services Ltd. ] 12 - 14 Kennedy Avenue, Kennedy Business Center, 5th Floor, Office 492, CY-1087 Nicosia, Cyprus. Zarejestrowana w rejestrze Republiki Cypru, pod numerem HE 237415, VAT: CY10237415V (Ministry of Commerce, Industry and Turism Department of Registrar of Companies and Official Receiver, Nicosia) 

 

&[ Wysyłka i Zwroty ] (Niniejszy dokument jest integraln± częci± Regulaminu Sklepu AbcGastronomii.com) 

1. SPOSÓB WYSYŁKI: 

Zakupiony towar wysyłamy za porednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej DHL www.dhl.com.pl. Koszt wysyłki krajowej Poczt± Polsk± priorytetem , dla wszystkich opcji płatnoci wynosi 16 zł, kurierem DHL - 22 zł !!! 

Zamówienia krajowe powyżej 500 zł wysyłamy bezpłatnie firm± kuriersk± DHL. Wysyłka nie jest ograniczona terytorialnie, paczka może zostać dostarczona w dowolne miejsce na wiecie, w takim przypadku wymagamy przedpłaty na konto [Faktura proforma] a koszt przesyłki ustalany jest indywidualnie wg cennika firmy kurierskiej DHL lub innej dowolnie wybranej przez klienta. 


2. PŁATNOĆ ZA ZAKUPIONY TOWAR: 

- ZA POBRANIEM: Płatnoci dokonujesz do r±k listonosza lub kuriera przy odbiorze przesyłki. Zamówienia składane przez nowych klientów potwierdzamy telefonicznie lub e-mail zanim zostan± wysłane. Jeli w ci±gu 7 dni od momentu złożenia zamówienia nie będzie możliwe jego potwierdzenie, zamówienie zostanie automatycznie anulowane. 

- PRZELEW NA KONTO: Płatnoci dokonujesz przed rozpoczęciem realizacji zamówienia na konto firmowe AbcGastronomii Services Ltd. Po złożeniu zamówienia otrzymasz e-mailem fakturę proforma oraz dane do przelewu. Towar zostanie wysłany bezporednio po zaksięgowaniu wpłaty. O fakcie wysłania paczki informujemy odrębnym e-mail. Dla płatnoci z zagranicy obowi±zuje kurs walut wg. tabeli kursów NBP 


3. TERMIN DOSTAWY: 

Wszystkie produkty z naszego sklepu wysyłane s± do klienta w dniu przyjęcia zamówienia, niemniej jednak, w przypadkach wyj±tkowych, niezależnych od sklepu Abcgastronomii.com zastrzegamy możliwoć opóźnienia wysyłki. O fakcie opóźnienia wysyłki Klient informowany jest drog± e-mailow±.


4. WARUNKI GWARANCJI 

1. Gwarancja trwa 12 miesięcy od daty zakupu, 2. Serwis gwarancyjny zapewnia firma AbcGastronomii. 3. Gwarancja obejmuje naprawę lub wymianę częci uznanej za wadliw±, oraz odesłanie naprawionego towaru bezpłatnie do klienta. Dostawa towaru do serwisu leży w gestii klienta i nie jest objęta obsług± gwarancyjn±, klient dostarcza uszkodzone urz±dzenie do serwisu na swój koszt. 4. Nie podlegaj± naprawom gwarancyjnym uszkodzenia i niezgodnoci w pracy urz±dzeń powstałe na skutek: - niewłaciwego transportu - niewłaciwej instalacji - niezgodnej z instrukcj± konserwacji - niezgodnej z instrukcj± eksploatacji 6. Wszelkie samowolne zmiany w konstrukcji urz±dzeń anuluj± umowę gwarancyjn± 7. Karta gwarancyjna bez daty, wpisów, podpisów, piecz±tek i ew. nr fabrycznych jest nieważna 8. Uprawnienia z tytułu udzielonej gwarancji mog± być realizowane jedynie na podstawie karty gwarancyjnej podpisanej przez uprawnionego instalatora, który uruchomił urz±dzenie. 9. Sprawy nie ujęte w karcie gwarancyjnej rozstrzygane będ± wg postanowień właciwego kodeksu handlowego lub cywilnego. 

5. ZWROTY TOWARU: 

Klient ma prawo do reklamacji i ewentualnego zwrotu zakupionego towaru bez podawania przyczyny w ci±gu 14 dni od dnia zakupu (data na fakturze). Chęć dokonania zwrotu należy zgłosić e-mailem. Po przesłaniu do AbcGastronomii zgłoszenia, klient pobiera formularz zwrotu: / formularz_zwrotu.pdf . Formularz zwrotu należy wydrukować, wypełnić i jedn± kopię doł±czyć do odsyłanego produktu. Nie podlegaj± zwrotom przedmioty indywidualnie cechowane, tj. Termo-higrometry z indywidualn± Deklaracj± Zgodnoci i indywidualnym cechowaniem produktu na jego obudowie. Towar należy odesłać na swój koszt wpisuj±c na paczce wyrażny numer RMA (numer RMA to numer ID zamówienia/rok), paczki odesłane bez wczeniejszego zgłoszenia i numeru RMA nie będ± przyjęte przez sklep Abcgastronomii.com. Koszty odesłania zwracanych towarów do sklepu ponosi sklep AbcGastronomii.com, w granicy najtańszego i podstawowego sposobu dostawy, zgodnie z ustaw± o ehandlu z dn. 25 grudnia 2014. Wraz z towarem należy przesłać oryginalny dowód zakupu oraz kopię wypełnionego formularza zwrotu z numerem konta na które AbcGastronomii ma przekazać pieni±dze za zwrócony produkt. Przelew wykonywany jest w ci±gu 30 dni roboczych od momentu przyjęcia przez AbcGastronomii Services Ltd. paczki ze zwracanym towarem. Kwota zwrotu równa jest wartoci zwracanego towaru, nie obejmuje kosztów przesyłki, opakowania, ubezpieczenia odsyłanej paczki itp. Zwroty przyjmujemy wył±cznie w przypadku, gdy towar jest odesłany z doł±czonym oryginalnym dowodem zakupu (paragon lub faktura), formularzem zwrotu z nr RMA, tylko w oryginalnym nienaruszonym opakowaniu, oraz gdy produkt nie nosi żadnych ladów użycia. Produkty nosz±ce lady użytkowania nie podlegaj± zwrotowi i będ± odesłane do klienta na jego koszt. 

 

& [ Polityka prywatnoci ] (Niniejszy dokument jest integraln± częci± Regulaminu Sklepu AbcGastronomii.com) 

Postanowienia poniższe stanowi± politykę prywatnoci (dalej: "Polityka Prywatnoci"), która okrela informacje dotycz±ce zbierania danych, w tym danych osobowych użytkowników usług(i) wiadczonej przez AbcGastronomii.pl Services Ltd. z siedzib± w 12 - 14 Kennedy Avenue, Kennedy Business Center, 5th Floor, Office 492, CY-1087 Nicosia, Cyprus. Zarejestrowan± w rejestrze Republiki Cypru, pod numerem HE 237415, VAT: CY10237415V (Ministry of Commerce, Industry and Turism Department of Registrar of Companies and Official Receiver, Nicosia) oraz sposób ich przetwarzania. Dokonanie zakupu w sklepie AbcGastronomii.com oraz potwierdzenie go przyciskiem "Wylij" oznacza akceptację [ Regulaminu Sklepu AbcGastronomii.com ] oraz akceptację niniejszej Polityki Prywatnoci sklepu AbcGastronomii.com. 

Podmiotem zbieraj±cym dane osobowe jest AbcGastronomii Services Ltd. 

Rodzaje i cel wykorzystania danych: 

I. AbcGastronomii Services Ltd. zapewnia w miarę możliwoci transparentnoć w zakresie gromadzonych przez Abcgastronomii Services Ltd. danych oraz sposobu ich wykorzystania. W tym celu Abcgastronomii Services Ltd. informuje o rodzaju i celu wykorzystania następuj±cych danych: 

1. dane wprowadzane przez użytkownika, w tym dane osobowe użytkownika ? podczas rejestracji użytkownik jest proszony o podanie okrelonych danych, w tym za jego zgod± danych osobowych. Abcgastronomii Services Ltd. przetwarza, w celu wiadczenia usługi oraz niezbędnych czynnoci zwi±zanych ze wiadczeniem usługi, wybrane i wprowadzone przez użytkownika dane, w tym za zgod± użytkownika dane osobowe oraz udostępnia innym użytkownikom, w celu wiadczenia usługi innym użytkownikom, wybrane i wprowadzone przez użytkownika dane, w tym za zgod± użytkownika dane osobowe. Przekazywane dane osobowe mog± być również wykorzystywane do udzielania wsparcia technicznego i komunikacji z użytkownikami. 2. dane dotycz±ce logowania ? w celu logowania do usługi wykorzystywane mog± być następuj±ce dane osobowe użytkownika: adres e-mail lub numer telefonu użytkownika, oraz indywidualne hasło. 3. dane zbierane automatycznie - Abcgastronomii Services Ltd. gromadzi informacje dotycz±ce poł±czenia urz±dzenia końcowego użytkownika z systemem teleinformatycznym Abcgastronomii Services Ltd. w tym: informacje dotycz±ce komputera i logowania tzw. logi systemowe zawieraj±ce datę, czas wizyty i numer IP komputera, z którego nast±piło poł±czenie oraz dane na temat statystyk ogl±dalnoci stron i ruchu na stronach. 4. komunikacja ? w celu komunikacji z użytkownikami Abcgastronomii Services Ltd. może gromadzić i przechowywać korespondencję z użytkownikami. Abcgastronomii Services Ltd. może gromadzić i przechowywać informacje o adresie e-mail lub numerze telefonu użytkownika, treć wiadomoci oraz datę i godzinę korespondencji. Kontakt z Abcgastronomii Services Ltd. za pomoc± telefonu, poczty elektronicznej, itp. może wymagać przekazania danych osobowych np. imienia, nazwiska, adresu e-mail użytkownika itd. Dane osobowe, które przekazywane s± w zwi±zku z komunikacj± z użytkownikami s± wykorzystywane wył±cznie w celu udzielania wsparcia technicznego, udzielenia odpowiedzi na pytanie lub udzielenia informacji. 5. cookie ? Abcgastronomii Services Ltd. stosuje pliki cookie, które umożliwiaj± podnoszenie jakoci usługi wiadczonej przez Abcgastronomii Services Ltd. dzięki przechowywaniu preferencji użytkowników. Pliki cookie nie identyfikuj± danych osobowych użytkownika, nie maj± wpływu na funkcjonowanie urz±dzenia końcowego lub jego oprogramowania. Plik cookie stanowi łańcuch znaków, który jest wysyłany z systemu teleinformatycznego Abcgastronomii Services Ltd. do komputera użytkownika podczas wywołania przez przegl±darkę strony internetowej. 

Ia. Abcgastronomii Services Ltd. stosuje dwa zasadnicze rodzaje plików cookie: "sesyjne" oraz "stałe". Cookie sesyjne s± plikami tymczasowymi, które s± przechowywane w urz±dzeniu końcowym użytkownika, do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wył±czenia oprogramowania. Stałe cookie przechowywane s± w urz±dzeniu końcowym użytkownika przez czas okrelony w parametrach plików cookie lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika. 

Ib. Abcgastronomii Services Ltd. stosuje: 1. niezbędne cookie tj. umożliwiaj±ce korzystanie z usługi np. uwierzytelniaj±ce cookie wykorzystywane do usług wymagaj±cych uwierzytelnienia, 2. pliki cookie służ±ce do zapewnienia bezpieczeństwa np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach wiadczonych usług, 3. wydajnociowe cookie tj. umożliwiaj±ce zbieranie informacji o sposobie korzystania z usług, 4. funkcjonalne cookie tj. umożliwiaj±ce utrwalenie (zapamiętanie) wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, 3. Abcgastronomii Services Ltd. gromadzi informacje z plików cookie na własny użytek. 
4. Abcgastronomii Services Ltd. informuje, że cookie mog± pochodzić również od osób trzecich np. podmiotów realizuj±cych kampanie reklamowe na zlecenie reklamodawców. 5. Warunkiem działania plików cookie jest zawsze ich akceptacja przez przegl±darkę oraz nieusuwanie z dysku. 6. W wielu przypadkach oprogramowanie służ±ce do przegl±dania stron internetowych (przegl±darki) domylnie dopuszcza przechowywanie plików cookie w urz±dzeniu końcowym użytkownika. Jednakże w ustawieniach przegl±darki można dokonać zmiany ustawień dotycz±cych cookie, w szczególnoci w taki sposób aby blokować automatyczn± ich obsługę w ustawieniach przegl±darki bądz informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urz±dzeniu końcowym użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwoci i sposobach obsługi cookie dostępne s± w ustawieniach oprogramowania przegl±darki. Usługa lub jej poszczególne funkcjonalnoci mog± jednak bez plików cookie nie działać poprawnie. 7. aplikacje osób trzecich ? Abcgastronomii Services Ltd. umożliwia także dostęp do aplikacji udostępnionych przez osoby trzecie. Informacje zbierane przez Abcgastronomii Services Ltd. po wł±czeniu aplikacji s± przetwarzane zgodnie z Polityk± Prywatnoci. Informacje zbierane przez dostawcę takiej aplikacji s± objęte polityk± prywatnoci osoby trzeciej. 

II. Ponadto Abcgastronomii Services Ltd. może wykorzystywać gromadzone dane: 1. do opracowywania nowych funkcjonalnoci w ramach wiadczonej usługi, jak również w celu jej doskonalenia; 2. do tworzenia nowych usług; 3. do ochrony praw Abcgastronomii Services Ltd. 4. jeżeli jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Abcgastronomii Services Ltd. albo odbiorców danych, a przetwarzanie nie narusza praw i wolnoci osoby, której dane dotycz±

III. Udostępnianie danych przez Abcgastronomii Services Ltd. 1. Abcgastronomii Services Ltd. gwarantuje, że przekazane dane osobowe nie będ± udostępniane osobom trzecim, chyba że: 2. obowi±zek udostępnienia danych osobowych wynika z obowi±zuj±cych przepisów prawa lub gdy przekazanie danych służy celom ochrony praw Abcgastronomii Services Ltd. lub rozstrzyganiu sporów. 

IV. Abcgastronomii Services Ltd. zastrzega jednak, że: 1. dane osobowe zostan± udostępnione osobom trzecim, przy pomocy których Abcgastronomii Services Ltd. wykonuje okrelone funkcje, właciwe dla prowadzenia bież±cej działalnoci np. rozliczanie lub wysyłanie nagród w konkursach. Abcgastronomii Services Ltd. dokłada należytej starannoci, aby osoby trzecie, którym udostępniane s± dane osobowe, we wskazanym powyżej celu, traktowały przekazywane dane osobowe zgodnie z Polityk± Prywatnoci i w sposób zgodny z obowi±zuj±cymi w tym zakresie przepisami prawa; 2. dane, inne niż dane osobowe, mog± zostać udostępnione osobom trzecim w postaci zagregowanej, charakteryzuj±cej populację użytkowników aktualnym i potencjalnym partnerom handlowym Abcgastronomii Services Ltd. 3. dane osobowe oraz dane, inne niż dane osobowe, mog± zostać udostępnione osobom trzecim w przypadku korzystania przez użytkownika z aplikacji udostępnionych przez osoby trzecie, o czym użytkownik jest informowany przed przyst±pieniem do korzystania z danej aplikacji. Przekazanie danych z systemu teleinformatycznego Abcgastronomii Services Ltd. następuje w takim przypadku na ż±danie i ryzyko użytkownika. 

V. Uprawnienia użytkowników w zakresie danych osobowych: 1. Abcgastronomii Services Ltd. zapewnia użytkownikom przekazuj±cym Abcgastronomii Services Ltd. dane osobowe realizację uprawnień wynikaj±cych z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 z pózn. zm.), w tym również prawo do ż±dania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli s± one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo s± już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. Użytkownik ma prawo w każdym czasie do usunięcia swoich danych osobowych. W tym celu należy dokonać czynnoci wskazanych w regulaminie wiadczenia usługi przez Abcgastronomii Services Ltd. , przy czym danych osobowych zbieranych automatycznie nie można ani zmienić ani usun±ć. W przypadku, gdyby użytkownik uznał takie rozwi±zanie za niewystarczaj±ce, może zwrócić się pisemnie do Abcgastronomii Services Ltd. 

VI. Bezpieczeństwo danych osobowych: 1. Abcgastronomii Services Ltd. stosuje rodki techniczne i organizacyjne, których celem jest jak najlepsze zabezpieczenie gromadzonych przez Abcgastronomii Services Ltd. danych osobowych przed nieuprawnionym dostępem lub niewłaciwym wykorzystywaniem przez osoby nieuprawnione. Stosowane rodki techniczne s± unowoczeniane wraz z rozwojem nowych technologii, potrzeb, jak również dostępnych sposobów zabezpieczeń. Stosowane rodki organizacyjne zapewniaj±, że w strukturze Abcgastronomii Services Ltd. dostęp do danych osobowych użytkownika maj± jedynie osoby upoważnione przez Abcgastronomii Services Ltd. Abcgastronomii Services Ltd. regularnie kontroluje zgodnoć swoich działań z właciwymi przepisami prawa oraz Polityk± Prywatnoci. Abcgastronomii Services Ltd. współpracuje z instytucjami państwowymi odpowiedzialnymi za kontrolę gromadzenia i przetwarzania danych osobowych i każdorazowo wdraża ich ewentualne zalecenia.